Dědické právo je poměrně komplikovanou záležitostí, o které by měl každý z nás mít alespoň základní přehled. Existuje hned několik možností, kterými se proces dědictví může po úmrtí osoby řídit. V tomto článku vás seznámíme se vším podstatným, co se k otázce dědictví váže.

Existuje několik možností, jak ještě za života s majetkem naložit

Podle nového Občanského zákoníku má každý z nás ještě za svého života hned několik možností, jak může se svým majetkem naložit. První možností je, že člověk napíše závět. Nejlepší je, pokud je ověřena a uložena u notáře. V závěti je možné rozdělit majetek podle libosti mezi kohokoliv. Je možné také uzavřít dědickou smlouvu. Třetí možností je, že osoba určí odkazovníka. Je to osoba, která získat třeba jen jednu věc z dědictví. I přes tyto možnosti je stále nejčastější klasické dědictví ze zákona, které se váže na dědické skupiny.

Dědické skupiny a jejich práva

Občanský zákoník definuje hned 6 dědických skupin, které jsou při dědictví ze zákona bez závěti důležité. První skupinou jsou děti a manželka či manžel. Platí, že děti zemřelého jsou neopomenutelnými dědici. To znamená, že nemohou být nikdy vyloučeni, a to i v případě, je –li dědictví upraveno některou z výše popsaných variant. Do druhé skupiny patří spolužijící osoby, manžel či manželka, partner a rodiče. Třetí skupinou jsou sourozenci a také spolužijící osoby. Do čtvrté skupiny patří prarodiče, v páté skupině jsou praprarodiče zůstavitele. Novinkou je díky novému zákoníku skupina šestá, díky které mohou dědit i děti dětí sourozenců a sestřenice a bratranci. Vždy se postupuje tak, že pokud nejsou dědici z první třídy, dědí ti z druhé apod.

Dědictví je nutné přijmout celé!

Je nutné vědět, že pokud dědíte, musíte vždy přijmout dědictví jako celek. Týká se to hlavně dědění dluhů. Není tedy možné říci, že si vezmete jen majetek a ostatní ne…